Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez :
1)   diagnozowanie środowiska dziecka,
2)   rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,
3)     rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń,
4)     wspieranie dziecka uzdolnionego,
5)     organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
6)     podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
7)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,
8)     udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych (zawartych
w programie) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
9)     wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 Zadania, o których mowa w ust 13, są realizowane we współpracy z:
1).      rodzicami (prawnymi opiekunami),
2).      nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami przedszkola,
3).      specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu,
4).      pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznej,
5).      nauczycielami innych przedszkoli,
6).      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
1)       rodziców (opiekunów prawnych),
2)       nauczyciela (realizującego proces edukacyjny),
3)       nauczyciela (instruktora prowadzącego zajęcia specjalistyczne),
4)       logopedy,
5)       psychologa,
6)       poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie:
1)       zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym,
2)      zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
3)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Pokaż informacje o artykule