Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor
  1.  Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący .
  2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli  i pracowników administracji i obsługi.
3.      Dyrektor w szczególności: 
·         zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu wychowankom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole ;
·         kieruje bieżącą działalnością przedszkola;
·         sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami;
·         inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz zachęca do podejmowania innowacji pedagogicznych;
·         dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
·         wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli również we współpracy z doradcą metodycznym;
·         gromadzi informacji o pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami;
·         sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
·         ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);
·         realizuje uchwały Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
·         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie ;
·         systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji;
·         przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
·         administruje zakładowym funduszem socjalnym zgodnie z obowiązującym regulaminem;
·         organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
·         wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów;
·         przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;
·         zapewnia pracownikom właściwe warunki zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp, p. poż ;
·         organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
·         kieruje polityką kadrową przedszkola;
·         współdziała z rodzicami, organem prowadzącym, nadzorującym i innymi organizacjami;
·         organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
·         stwarza warunki ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego;
·         opracowuje i monitoruje wieloletnie plany doskonalenia nauczycieli;
·         podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie roku szkolnego;
·         wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 
 
4.      Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną rodzicami, a zwłaszcza:
·           zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
·            w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych ganów przedszkola.
5.      Dyrektor przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie  i przechowywanie dokumentacji  przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z posiadaną dokumentacją.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule