Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
1)              W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
2)              Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor   przedszkola.
3)              Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
4)              Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5)              Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :
a)              przygotowanie projektu Statutu przedszkola, przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie i podjęcia uchwały akceptacji;
b)             opracowanie programu rozwoju przedszkola;
c)              podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
d)             ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
e)              uchwalanie regulaminów pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy;
f)               uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki;
g)             podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy.
6)              Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)              projekt planu finansowego przedszkola;
b)             organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza projektowaną organizacje pracy w ciągu tygodnia;
c)              wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d)             dopuszczenie do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
e)              delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
f)               ustalenie oceny pracy dyrektora;
g)             propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
7)              Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
8)              Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
9)              W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
10)           Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
11)           Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w zeszycie protokołów.
12)           Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
13)           Nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniach rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw   poruszanych na posiedzeniu RP, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
14)           Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjętych decyzji.
15)           Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
16)           Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
 

Pokaż informacje o artykule