Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

 

 

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 

1)              W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

 

2)              Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor   przedszkola.

 

3)    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

4)              Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

5)              Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :

 

a)     przygotowanie projektu Statutu przedszkola, przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie i podjęcia uchwały akceptacji;

 

b)             opracowanie programu rozwoju przedszkola;

 

c)              podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

 

d)             ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 

e)              uchwalanie regulaminów pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy;

 

f)               uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki;

 

g)             podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy.

 

6)              Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

a)              projekt planu finansowego przedszkola;

 

b)         organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza projektowaną organizacje pracy w ciągu tygodnia;

 

c)            wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

d)    dopuszczenie do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;

 

e)           delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

 

f)               ustalenie oceny pracy dyrektora;

 

g)         propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

7)              Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 

8)              Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

9)              W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

10)           Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

 

11)           Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w zeszycie protokołów.

 

12)           Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

13)           Nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniach rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw   poruszanych na posiedzeniu RP, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

14)       Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjętych decyzji.

 

15)       Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

16)           Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

 

 

Pokaż informacje o artykule