Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

  1. Organami przedszkola są:

  ·         Dyrektor Przedszkola,
 
 

  ·         Rada Pedagogiczna,
 
 

  ·         Rada Rodziców.
 
 

  2. Rada Pedagogiczna jak i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 
 

   3.  Zasady współdziałania organów przedszkola:
 
 

 

 

-     wszystkie organy dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w ramach swoich kompetencji określonych w Regulaminie działania, zgodnych z Ustawą o systemie oświaty,
 

 

-        zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
 

 

-        każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania,
 

 

-        współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego,
 

 

-        osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
 

 

-   nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami, wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka,
 

 

-        zebrania ogólne z rodzicami oraz nauczycielkami organizowane są 2 – 3 razy w roku na prośbę zainteresowanych stron,
 

 

-      zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców organizowane są zgodnie z regulaminem działania powyższych organów.
 

 

 
 

4. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

 

 

     a)Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku :
 

 

-        indywidualnych rozmów,
 

 

-        nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek   dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,
 

 

-        nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,
 

 

-        w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 

 

     b)Dyrektor , Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwiania
 

 

         sporu w toku :
 

 

-        indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,
 

 

-        indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora,
 

 

-        indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
 

 

-        zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
 

 

-        zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
 

 

-        w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców ( rodzic ) ma prawo złożyć odwołanie : do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; do organu    prowadzącego w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych.
 

 

Pokaż informacje o artykule