Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Rejestry, ewidencje, archiwa => Rejestr skarg i wniosków

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).
 
  

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 
 1. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
a)      dyrektora,
b)      wicedyrektora.
 1. Dyrektor przedszkola lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski codziennie od godz. 7.30 do 15.30
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub ustnie do protokołu.
 3. Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 6. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.
 7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a)      liczba porządkowa,
b)      data wpływu skargi/wniosku,
c)      data rejestrowania skargi/wniosku,
d)      adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
e)      informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
f)       termin załatwienia skargi/wniosku,
g)      imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
h)      data załatwienia,
i)        krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,
 1. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.
  

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 
 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznani.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji przedszkola.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 
 

Rozdział III

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 
 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
a)      oryginał skargi/wniosku,
b)  notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d)      odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 1. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a)      oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b)  wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c)      faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
d)      imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii przedszkola.
 

 
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
 
 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
a)      do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
b)      do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,
 1. Do siedmiu dni należy:
a)   przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b)     przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
c)      przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
d)    przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
e)   zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku, 
f)       udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 


 


Pokaż informacje o artykule