Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Rejestry, ewidencje, archiwa => Rejestr skarg i wniosków

 

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

 

 
  Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

1. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

 

 

 

 

a).      dyrektora,

b).wicedyrektora.

 
 

2. Skargi i wnioski mogą  być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub ustnie do protokołu

 

3. Dyrektor przedszkola lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski codziennie od godz. 7.30 do 15.30

4. Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

5.Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.

8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

                           a)   liczba porządkowa,

 

  b)      data wpływu skargi/wniosku,

 

 

 

 

 

  c)      data rejestrowania skargi/wniosku,

 

 

 

 

 

  d)      adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

 

 

 

 

 

  e)      informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

 

 

 

 

 

  f)       termin załatwienia skargi/wniosku,

 

 

 

 

 

  g)      imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

 

 

 

 

 

  h)      data załatwienia,

 

 

 

 

 

  i)        krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.

 

 

 

 

   Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1.  Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.

 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznani.

 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji przedszkola.

 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola.

 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

  Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1.  Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.

 2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

  a)      oryginał skargi/wniosku,

 

 b)  notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

 

 

 

 

 

  c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

 

 

 

 

 

  d)      odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

 

 

 

 

 

  e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 

 

 

 

 

 

 1. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

                           a)      oznaczenie organu, od którego pochodzi,

 

 b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

 

 

 

 

 

  c)      faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

 

 

 

 

 

  d)      imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

 

 

 

 

 

  Terminy rozpatrywania skarg i wniosków


 

 

1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

 

 

 

 

2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

 

 

  a)      do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

 

  b)      do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,

 

 

 

 

 

 

3. Do siedmiu dni należy:

 

 

  a)   przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

 

  b)     przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

 

 

 

 

 

  c)      przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

 

 

 

 

 

  d)    przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

 

 

 

 

 

  e)   zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku, 

 

 

 

 

                         f)       udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych  okoliczności sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pokaż informacje o artykule