Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

 

Przedszkole nr 167 jest przedszkolem sześciooddziałowym.

Przedszkole nr 167  funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym z organem prowadzącym.

Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Organ Prowadzący w ustalonym przez organ terminie.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

  1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych  oddziałów,
  2. liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
  3. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia .Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  Rozkład dnia w miarę potrzeby może być modyfikowany. 

 

Pokaż informacje o artykule