Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

 Zgodnie z arkuszem Organizacji roku szkolnego 2016/2017

Nauczyciele -10,4 etatów

             1)       W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

2)       Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
3)       Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze .
4)       Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującą nową podstawą programową i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
5)       Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
6)       Nauczyciel w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.
7)       Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
·   zapewnienie bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w placówce do chwili odebrania przez rodziców,
·  rowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej opartej na dobrej znajomości wychowanków
i ich potrzeb,
·   tworzenie sytuacji wychowawczych gwarantujących pełny rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków,
·    realizacja obszarów edukacyjnych, pozwalających dziecku na:
a)        nabywanie umiejętności poprzez działanie,
b)       odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,
c)        budowanie systemu wartości,
d)       poznawanie i rozumienie siebie i świata.
8. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • opracowywania planów miesięcznych, a także wpisanie ich do dziennika zajęć. Plany dzienne mają charakter otwarty, uwzględniający propozycje dzieci,
 • prowadzenia obserwacji pedagogicznych zapisywanych w arkuszu obserwacyjnym, którego forma zatwierdzona jest przez radę pedagogiczną,
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
 • prowadzenia pracy wyrównawczej i dokumentowania jej,
 • współpracy z psychologiem, logopedą, pediatrą, instruktorem gimnastyki korekcyjnej, instruktorem umuzykalnienia w celu wspomagania i stymulowania rozwoju dzieci,
 • współpracy z rodzicami,
 • realizacji zadań dodatkowych przydzielonych przez dyrektora placówki,
 • współpracy z nauczycielami innych oddziałów w zakresie wymiany doświadczeń pedagogicznych, uczestnictwa w warsztatach, zajęciach otwartych, spotkaniach koleżeńskich itp.,
 • doskonalenia warsztatu pracy,
 • wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN.
 • wykonywania czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy,
 • przestrzegania przepisów bhp, p. ppoż. oraz regulaminu pracy.
 • prowadzenia dokumentacji oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela znajduje się w jego teczce akt osobowych.
 • Nauczyciel może oczekiwać pomocy metodycznej i merytorycznej od:
1)     dyrektora – w formie hospitacji, instruktażu i organizowania szkoleniowych rad pedagogicznych,
2)   nauczyciela doradcy – w formie konsultacji indywidualnych, organizowania spotkań tematycznych i zajęć koleżeńskich.
 
Pokaż informacje o artykule