Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

Zgodnie z arkuszem Organizacji roku szkolnego 2016/2017

Pracownicy administracji i obsługi- 13,25 etatów- 14 osób

przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola. Liczbę pracowników  zatwierdza organ prowadzący.

Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 167 zobowiązani są do stwarzania dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w budynku i w ogrodzie oraz miłej, serdecznej atmosfery.

  Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi znajduje się w teczkach akt osobowych. Obejmuje on w szczególności:  

  1)       do zadań kierownika gospodarczego   należy sprawowanie bezpośredniej kontroli nad:

a)        dyscypliną pracy pracowników obsługi,
b)        stanem sanitarnym, bhp i ppoż. przedszkola i ogrodu,
c)        przestrzeganiem przez pracowników obsługi regulaminu pracy,
d)        prowadzenie gospodarki materiałowej i żywieniowej przedszkola,
e)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy,
2)       do zadań pomocy nauczyciela należy:
a)        pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
b)        pomoc w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę,
c)        utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
d)        przestrzeganie zasad bhp, ppoż. oraz regulaminu pracy,
e)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola oraz kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,
3)       do zadań kucharki należy:
a)        punktualne sporządzanie posiłków,
b)        pobieranie produktów z magazynu żywnościowego i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych,
c)        dbanie o racjonalne zużycie produktów,
d)        utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń kuchennych,
e)        dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
f)         przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
g)        współudział w sporządzaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych, przygotowywanych posiłków,
h)        wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,
4)       do zadań pomocy kucharki należy:
a)        pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków,
b)        utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń,
c)        dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
d)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
e)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,
5)       do zadań starszej woźnej należy:
a)        utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
b)        współdziałanie z nauczycielem,
c)        obsługa przy posiłkach,
d)        pomoc przy karmieniu dzieci,
e)        pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych przez dzieci,
f)         dbanie o powierzony sprzęt,
g)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
h)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikające z organizacji pracy,

6)       do zadań  starszego dozorcy należy:

a)        utrzymywanie czystości na terenie ogrodu i przynależącym do przedszkola,
b)        codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń przedszkola i terenu ogrodu pod względem bezpieczeństwa,
c)        wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb,
d)        dokonywanie zakupów,
e)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
f)         wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i   kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy.

 

Pokaż informacje o artykule