Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

  1. Organami przedszkola są:

  • Dyrektor Przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.
   2. Rada Pedagogiczna jak i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
    3.  Zasady współdziałania organów przedszkola:
·         wszystkie organy dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w ramach swoich kompetencji określonych w Regulaminie działania, zgodnych z Ustawą o systemie oświaty,
·         zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
·         każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania, 
·         współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego,
·         osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
·         nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami, wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka,
·         zebrania ogólne z rodzicami oraz nauczycielkami organizowane są 2 – 3 razy w roku na prośbę zainteresowanych stron,
·         zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców organizowane są zgodnie z regulaminem działania powyższych organów.
  4. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola.
      a). Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku :
·         indywidualnych rozmów,
·         nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek   dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,
·         nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,
·         w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
       b). Dyrektor , Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwiania  sporu w toku :
  • indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,
  • indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora,
  • indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
  • zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
  • zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
  • w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców ( rodzic ) ma prawo złożyć odwołanie:
c). do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej;
d).  do organu    prowadzącego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 
 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule