Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor
  1.  Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący .

  2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli  i pracowników administracji i obsługi.

  3. Dyrektor w szczególności: 

·         zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu wychowankom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole ;

·         kieruje bieżącą działalnością przedszkola;

·         sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·         inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz zachęca do podejmowania innowacji pedagogicznych;

·         dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

·         wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli również we współpracy z doradcą metodycznym;

·         gromadzi informacji o pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami;

·         sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

·         ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

·         realizuje uchwały Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

·         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie ;

·         systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji;

·         przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

·         administruje zakładowym funduszem socjalnym zgodnie z obowiązującym regulaminem;

·         organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

·         wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów;

·         przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;

·         zapewnia pracownikom właściwe warunki zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp, p. poż ;

·         organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

·         kieruje polityką kadrową przedszkola;

·         współdziała z rodzicami, organem prowadzącym, nadzorującym i innymi organizacjami;

·         organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

·         stwarza warunki ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego;

·         opracowuje i monitoruje wieloletnie plany doskonalenia nauczycieli;

·         podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie roku szkolnego;

·         wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

 4.   Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną rodzicami, a zwłaszcza:

·           zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

·            w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych ganów przedszkola.

5.  Dyrektor przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie  i przechowywanie dokumentacji  przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z posiadaną dokumentacją.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule