Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej ( kolegialnego organu placówki, w skład którego wchodzi dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce):

a)      zatwierdza plany pracy przedszkola,

b)      podejmuje uchwały w sprawie: innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)      podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

e)      opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć dnia,

f)       rada pedagogiczna opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki,

g)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

h)      opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

i)        przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian (nowelizacji),

j)        może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,

k)      planuje i organizuje pracę dydaktyczną wychowawcą i opiekuńczą,

l)        okresowo i rocznie analizuje i ocenia poziom edukacji, opieki i wychowania,

m)    współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci,

n)      współpracuje z funkcjonującymi w przedszkolu organami kolegialnymi rodziców,

o)      podejmuje uchwały w sprawie zmian przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

p)      wydaje opinie na temat przedszkolnego zestawu programów,

q)      wydaje opinię w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

r)       w celu dokonania oceny pracy zawodowej wydaje opinię o pracy dyrektora, którą przedkłada organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

s)       opiniuje programy opracowane przez nauczycieli, przyjmowane do realizacji w przedszkolu,

t)        dokonuje z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola,

u)      występuje do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,

v)      wybiera w tajnych wyborach przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

w)    podejmuje uchwały większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków,

x)      ustala regulamin swojej działalności; zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

y)      występuje o zorganizowane zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków).

z)      osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 

 

Pokaż informacje o artykule