Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

 

Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców,
-        może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,
-        może uchwalać w porozumieniu z radą pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci , realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
-        opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
-        opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
-        uchwala ustalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola
 i obowiązującymi przepisami,
-        współdziała z pozostałymi organami przedszkola,
-        gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Tryb wyboru członków Rady Przedszkola:
a)      w Przedszkolu nr 167 nie ma Rady Przedszkola,
b)      szczegółowy tryb wyboru Rady Rodziców:
-        każdy z rodziców, którego dziecko uczęszcza do Przedszkola Nr 167 ma prawo kandydować do
       Rady Grupowej i Rady Rodziców w tym przedszkolu,
-        na pierwszym zebraniu z rodzicami , w każdej grupie, w głosowaniu tajnym wybiera się Radę Rodziców danej grupy,
-        w skład Rady Rodziców Przedszkola Nr 167 wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej grupy
      ( wybierani są- przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna ),
-        Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
-        aktualny skład Prezydium Rady Rodziców podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.


 

 

Pokaż informacje o artykule