Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Rejestry, ewidencje, archiwa => Rejestr skarg i wniosków

 
     Podstawa Prawna

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: dz.u. z 2000r., nr 98, póz. 1071).

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (dz.u. z 2002r., nr 5, póz. 46).

 
  Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

   1. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

  a) dyrektora

  2. Dyrektor przedszkola przyjmują skargi i wnioski codziennie w godzinach urzędowania: 8.00 -16.00.

  3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, a także ustnie do protokołu.

 

4. Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 
5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 
6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 
7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.
 
8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
 
a) liczba porządkowa,
 
b) data wpływu skargi/wniosku,
 
c) data rejestrowania skargi/wniosku,
 
d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
 
e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
 
f) termin załatwienia skargi/wniosku,
 
g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
 
h) data załatwienia,
 
i) krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,
 
9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

 

    
Kwalifikowanie skarg i wniosków

  1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

  2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.

3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznani.

 

4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 
5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 
6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 
7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 

  
Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.

  2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

  3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

 

a) oryginał skargi/wniosku,
 
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
 
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
 
d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
 
e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 
4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
 
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
 
c) faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
 
d) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 
5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie przedszkola.

 

 

 
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

  1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

  2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

  a) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

 

b) do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,
 
3. Do siedmiu dni należy:
 
a) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
 
b) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
 
c) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
 
d) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
 
e) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
 
f) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule