Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Finanse przedszkola => Informacje => Informacje

  1. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu miasta stołecznego Warszawy .
  2. Obsługę finansową i księgową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty DBFO) dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15;
  3. Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem przedszkola, a dyrektorem DBFO;
  4.  Przedszkole może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na koncie dochodów własnych -gospodarowanie tymi funduszami określają odrębne przepisy;
  5.  Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy i plan dochodów   własnych, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  6. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec organu prowadzącego placówkę. 

Pokaż informacje o artykule